طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺗوﻟﯾدMDFازﺷﺎﺧه و ﺗﻧه درﺧت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮕل و ﺑﺎﻏﺎت

 

چکیده طرح

 

در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨه ﭼﻮب و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﺎﻏﺎت ﮐﻪ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺷﺎخ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از 180ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ، ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣـــﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿـــﻨﻪ اي در ﺑــﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾــﻦ ﺑﻘـــﺎﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﭼﻮب و ﺟﻨﮕﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك دام،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﮐﻮد ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺧﺮد ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﺑﺎغ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف ﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﮑﺜﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺮوﯾﺞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎي زﯾﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺬف ﺷﺎخ وﺑﺮگ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ و و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﯿﺎف در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ درﺧﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ازﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻮبﺧﯿﺰاﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻘﺎﯾﺎ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﭘﻨﺎه درون ﺑﺎﻏﺎت و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺗﻨﻪ وﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﭼﻮب ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ  ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ  داده اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﺴﯿﺎري از ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  اﻃﺮاف ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگ ﻫﺎي  ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﻏﺎت در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻦ آوري ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻢ رﻧﮓ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را به ﺟــــــز در ﻣـــــــواردی ﻣﺤﺪود از دﺳﺖداده اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮ از ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد و راﯾﺞ ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺰم در اﯾﺠﺎد ﺣﺮارت ﺟﻬﺖ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺑﻮﯾﮋه درﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﺶ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﻓﻮر ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﮐﺎرﺑﺮد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎديﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎي درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎﻏﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار و در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﺑﺼﻮرت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺮﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك و ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮراك دام، ﮔﺎﻣﯽ ارزﻧﺪه در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺿﻤﻦاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺧﺎك از ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ، ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪيMDF ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ذرات ﻳﺎ ﻓﻴﺒﺮ و ﻳﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎيﭼﻮب اورﺟﻴﻨﺎل اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎده ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ از ﭼﻮب ﺑﻪ ورﻧﻲ ﻫﺎ، ذرات ﻳﺎ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ،ﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻧﻈﻴﺮ MDF و Letron ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺧﻮاص وﻳﮋه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

MDF ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺒﺮي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رزﻳﻨﻲ، در درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮس ﻣﻲﮔﺮدد و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪﻫﺎ وﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﮕﻦ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖMDF ﺑﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺮه و رﮔﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺎف، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎدهﺗﺮ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب دارد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن، MDF را در زﻣﺮه ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع دﻛﻮراﺳﻴﻮنﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اداري، ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺗﺠﺎري و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

 


برای مشاهده ادامه طرح توجیهی روی نام طرح کلیک کنید

 

 

طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺗوﻟﯾدMDFازﺷﺎﺧه و ﺗﻧه درﺧت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮕل و ﺑﺎﻏﺎت

 

طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ نئوپان ازباگاس

 

طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ  نئوپان خام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

 

طرح توجیهی تولید mdf, طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺗوﻟﯾدMDFازﺷﺎﺧه و ﺗﻧه درﺧت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮕل و ﺑﺎﻏﺎت, طرح توجیهی تولید mdf از تنه درخت, طرح توجیهی تولید mdf ازشاخ و برگ باغات, طرح توجیهی تولید mdf از ضایعات باغات, طرح توجیهی تولید mdf از شاخ و برگ جنگل, طرح توجیهی تولید mdf از ضایعات جنگل، طرح توجیهی mdf، طرح توجیهی mdf خام،طرح توجیهی mdf از باگاس، طرح توجیهی ، طرح توجیهی  mdf, طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽMDFازﺷﺎﺧه و ﺗﻧه درﺧت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮕل و ﺑﺎﻏﺎت, طرح توجیهی  mdf از تنه درخت, طرح توجیهی  mdf ازشاخ و برگ باغات, طرح توجیهی  mdf از ضایعات باغات, طرح توجیهی mdf از شاخ و برگ جنگل, طرح توجیهی  mdf از ضایعات جنگل،طرح توجیهی نئوپان، طرح توجیهی نئوپان خام،طرح توجیهی نئوپان از باگاس، طرح توجیهی ، طرح توجیهی  نئوپان, طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽنئوپان ازﺷﺎﺧه و ﺗﻧه درﺧت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮕل و ﺑﺎﻏﺎت, طرح توجیهی  نئوپان از تنه درخت, طرح توجیهی  نئوپان ازشاخ و برگ باغات, طرح توجیهی  نئوپان از ضایعات باغات, طرح توجیهی نئوپان از شاخ و برگ جنگل, طرح توجیهی  نئوپان از ضایعات جنگل،آمار بازدید کنندگان سایت