دستگاه چیپر خردکن و آسياب

 

تانیوز

واردکننده، فروش، نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات صنایع چوب

 وارد کننده و تامین مواد اولیه کارخانجات صنایع چوب

 


 


      دستگاه خرد کن و چیپر

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده دستگاههای کار کرده روی نام دستگاه کلیک کنید.

 

چیپر و خرد کن maier المان-کد دستگاه7022

خردکن ایـرانی ظرفیت تولید 10-5 تن درساعت

سال ساخـت 2001/STROJIRNAخـــــردکن

Vecoplan خـــــــــــــــــــردکـــــــــــــــــــن

 

 

سال ساخت1973 / Klöckner خـــــــــردکـــن

سال ساخت1973 / Klöckner خـــــــــردکـــن

سال ساخت 1988/Maier خــــــــــــــــردکــن

ســال ساخـــت2000 /Zeno خـــــــــــــــردکــن

ســـال ساخت 1987/Klöckner خـــــــــردکــن

سـال ساخــت 2001/Maier خــــــــــــــردکـن

ســال ساخـت 1994/Gisiger خـــــــــــــردکـن

سال ساخت1975 / Klöckner خــــــــــــردکـن

ســــال ساخـــــت 1987/Klöckner خــــــردکن

ســــال ساخـــــــت 1993/Maier خـــــــردکـــن

ســـال ساخـــــت 1992/Maier خـــــــردکــــن

ســال ساخـــت 1981/Vecoplan خـــــــــردکن

ســـال ساخت 1974  /Vecoplan خــــــردکـــن

سـال ساخـت 1992/Bruks خــــــــــردکـــــــن

سال ساخـــت 1987/ Pallmann خـــــــــردکن

سال ساخـــــت1986/pessa خــــــــردکـن

ZENOخــــردکــــــــــــــن

خــــــــردکن و چیـــــپر چــــــــــینـــی

خرد کن و چیپر آلمانی

خردکن و چیپر چینـــی

آسیاب فلیــکر آلمانــی

خــرد کــن ایــــرانـــی

آمار بازدید کنندگان سایت